Vēstule Saeimas frakcijam par Lunačekas ziņojumu

Автор:

«Dzimta», associācija «Ģimene» un biedriba «Par tautas dzīvību»

Tēma: Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai.

LR Saeimas Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijai
LR Saeimas Reformu partijas frakcijai

LR Saeimas frakcijai VIENOTĪBA
LR Saeimas Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijai
LR Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai
LR Saeimas Neatkarīgo deputātu grupai

2014.gada 4.februārī Eiropas Parlamentā tika pieņemta Rezolūcija par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai (pamatojoties uz Austrijas deputātes Ulrikes Lunačekas Ziņojumu).

Rezolūcija paredz iniciēt visaptverošas ES un dalībvalstu līmeņa normatīvo aktu izmaiņas, kuras nākotnē var ierobežot dalībvalstu kompetenci iekšpolitisko lēmumu pieņemšanā (īpaši veselības, ģimenes un izglītības politiku jomās), kā arī personas vārda un uzskatu brīvību. Vairākās no Rezolūcijā pieprasītajām iniciatīvām saskatāms ideoloģisks spiediens uz sabiedrību kopumā, kā arī uz medicīnas zinātni. Attiecīgās iniciatīvas saistāmas ar augstām izmaksām un papildu slogu dalībvalstu nacionālajiem budžetiem, kas Latvijas situācijā neatbilst iedzīvotāju interesēm, vajadzībām un iespējām.

Rezolūcija papildina jau esošos politiskos pieprasījumus, kas pēdējos gados ir regulāri izteikti no Eiropas Savienības puses, lai īstenotu mērķtiecīgu sabiedrības pārveides procesu, kurā par vispārpieņemamu, akceptējamu un līdzvērtīgu tiek uzskatīts LGBTI personu dzīvesveids un ģimenes modeļi.

Attiecībā uz personas nediskrimināciju dzimumidentitātes (‘gender identity’) un dzimumizpausmes dēļ, rezolūcija ietver pasākumus, lai dalībvalstu izglītības sistēmā tiktu ieviesta izpratne par dzimumu kā sociālu lomu (genderu), ko cilvēks dzīves laikā var izvēlēties un mainīt. Rezolūcijā izteikts pieprasījums jēdzienu ”dzimums” attiecināt arī uz transpersonām un interseksuāļiem. Vienlaikus atkārtoti no ES puses izvirzīts mērķis, lai darbā ar Pasaules Veselības organizāciju panāktu, ka jaunajā 11.starptautiskajā slimību klasifikatora redakcijā (SSK-11) ar dzimumidentitāti saistītie veselības traucējumi tiktu svītroti no psihisko un uzvedības traucējumu saraksta. Rezolūcija pieprasa veselības politikas jomā īpaši risināt LGBTI personām raksturīgas veselības problēmas, lai gan pētījumi apliecina, ka tās ir saistītas ar šo personu riska uzvedības paradumiem un piekopto dzīvesveidu.

Šajā sakarā vēlamies pievērst Jūsu uzmanību Teksasas universitātes (Ostina, ASV) socioloģijas doktora Marka Regnera 2010.-2012.g zinātniskajam pētījumam „Ar ko atšķiras izaugušie bērni, kuru vecākiem ir viendzimuma attiecības” par homoseksuālu vecāku ģimenēs augušu bērnu dzīves kvalitāti:

  1. Augsts seksuāli transmisīvo slimību (STS) saslimstību līmenis: 25% respondentu konstatēta saslimstība ar STS. Salīdzinājumam — dabīgu ģimeņu bērniem šis rādītājs ir 8%.
  2. Nespēja būt uzticīgiem vienam dzīvesdraugam: 40% no homoseksuālās ģimenēs augušajiem bērniem ir iecietīgi pret laulāto neuzticību. Salīdzinājumam, šis rādītājs dabīgajās ģimenēs uzaugušajiem ir 13%.
  3. Psiholoģiskas problēmas: 24% viendzimuma pāru izaudzināto bērnu nesen bija plānojuši izdarīt pašnāvību. Salīdzinājumam, tādas noskaņas ir 5% heteroseksuālu vecāku uzaudzinātiem bērniem.
  4. Seksuāla vardarbība pret bērniem (pedofīlija): 31% uzaugušo ar mammu-lesbieti un 25% uzaugušo ar tēvu-geju ir bērnībā tikuši piespiesti nodarboties ar seksu pret savu gribu (tai skaitā arī ar vecākiem). Heteroseksuālu vecāku gadījumā pedofilijas rādītājs ir 8%.
  5. Traumēta seksuālā pašidentitāte — tikai 60—70% respondentu sevi atzina par pilnībā heteroseksuāliem, kas ir pretstatā 90% dabīgajās ģimenēs uzaugušo. Tas ir rādītājs, kas apgāž mītu par to, ka viendzimuma pāros audzināšana it kā neietekmējot bērnu seksuālo orientāciju.

Atbalstot pieņemto ES pamattiesību hartu, kurā ir nostiprinātas katra indivīda tiesības un brīvības, apliecinām, ka kategoriski nosodām jebkādas vardarbības izpausmes pret cilvēkiem ar citādu seksuālo orientāciju. Tai pat laikā heteroseksuāli iedzīvotāji nedrīkst tikt ierobežoti savās pamattiesībās un brīvībās paust savu viedokli par to, ka vienīgi dabīga ģimene ar tēvu un māti ir sabiedrības ilgtspējas pamatā. Ir pilnīgi nepieļaujama arī mērķtiecīga bērnu un pusaudžu seksualizācija LR izglītības sistēmā, kas tiek slēpta zem dzimumu līdztiesības, cilvēktiesību, homofobijas, drošumspējas, veselības mācības vai kāda cita aizsega.

Ņemot vērā kritisko demogrāfisko situāciju Latvijā, aicinām politiskos spēkus skaidri definēt dabīgu ģimeni kā aizsargājamu vērtību (LR Satversmes 110.pants) un iestāties par mūsu bērnu un visas sabiedrības drošību, labklājību un tikumību (LR Satversmes 116.pants).

Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  1. Vai Jūs (Jūsu frakcija) atbalstāt Rezolūcijā (un citos ES tiesību aktos) noteikto normu iestrādāšanu nacionālajos normatīvajos aktos?
  2. Vai Jūsu frakcija prasīs Jūsu izvirzītajiem EP deputātu kandidātiem stingru nostāju balsot pret šādu (un līdzīgu) iniciatīvu atbalstīšanu Eiropas Parlamentā?
  3. Vai Jūs (Jūsu frakcija) atbalstīsiet izmaiņas likumdošanā, lai aizliegtu homoseksuālisma popularizēšanu bērnu un pusaudžu vidū?
  4. Vai iestāsieties par to, lai LR izglītības saturā netiktu nostiprināta izpratne par dzimumu kā sociālo lomu (genderu) un seksuālo orientāciju dažādību kā vispārpieņemamu dzīves modeli?
  5. Vai iestāsieties pret LGBTI personu partnerattiecību un laulību tiesiskā regulējuma ieviešanu Latvijas Republikā?

Jūsu sniegtā atbilde var tikt izmantota sabiedrības informēšanā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Lūdzam sniegt atbildi viena mēneša laikā, sūtot uz adresi:
Rīga, Klostera iela 4, LV-1050.

Ar cieņu,
Biedrības ”Asociācija ģimene” vārdā
Biedribas “Par tautas dzīvību” vārdā
Biedrības Vecāku Sabiedriskā Kustība “Dzimta” vārdā