Stambulas konvencija

Stambulas konvencija

Автор:

«Dzimta»

2016.gada 10.maijā Ministru kabinets, neskatoties uz atsevišķu ministru, vairāku sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pozīciju, nolēma pilnvarot labklājības ministru parakstīt «Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu» (Stambulas konvenciju). Konvencija nepiedāvā kvalitatīvi būtiskus pasākumus vardarbības novēršanai sabiedrībā papildus tiem, ko Latvijā jau nodrošina esošā likumdošana, toties papildus uzliek valstij smagu finansiālu, organizatorisku un ideoloģisku apgrūtinājumu, pieprasot transformēt sabiedrību visās tās dzīves jomās - kultūrā, izglītībā, sociālajās normās, paradumos, tradīcijās, tai skaitā pārņemot kontroli pār cilvēku privātās dzīves telpu un ģimenes dzīvi.

Stambulas konvencijā ir iekļauti instrumenti, kas paver ceļu jēdzienam «sociālais dzimums», tai skaitā visu līmeņu izglītības iestādēs. Tā legalizē sociālo inženieriju, prasot «valstis mainīt cilvēku uzvedību, genderu lomas un stereotipus». Ratificējot šo konvenciju, mēs būsim spiesti ielaist skolās pie mūsu bērniem «dzimumu apgaismotājus» un vairs nedrīkstēsim atteikties no mācību programmām t.s. «cilvēkdrošības» ietvaros - programmām, kas īstenībā samaitā bērnus (daudzi no mums jau skārušies ar šādu programmu elementiem sociālo zinību stundās sākumskolā, taču pašlaik, kamēr Stambulas konvencija nav ratificēta, mēs varam paši izvēlēties mācību grāmātas saviem bērniem).

Tātad, Stambulas konvencija apdraud ne tikai Latvijas tradicionālo kultūru un ģimeniskās vērtības, bet arī veselīgas sabiedrības pastāvēšanu ilgtermiņā.

Mājaslapā ir pieejams Stambulas konvencijas pilns teksts.