Ответ Гайдиса Берзиньша

Автор:

Гайдис Берзиньш

Данная статья ещё не переведена на русский язык. Вы можете помочь организации, переведя данный текст на русский язык и отослав перевод нам по эл. почте: [email protected]. Мы будем Вам за это очень признательны.

Par tradicionālo ģimenes vērtību stiprināšanu

Izsaku Jums, vecāku Sabiedriskajai kustībai „Dzimta”, pateicību par man atsūtīto vēstuli, kurā paužat savas domas par tradicionālo ģimenes vērtību stiprināšanu un sargāšanu.

Esmu ar Jums vienisprātis: mums ir jārūpējas par ģimenes un laulību institūta stiprināšanu, lai mūsu valsts pamatdokumentā* ierakstītais, ka valsts aizsargā tradicionālo ģimeni - laulību starp sievieti un vīrieti - būtu arī katrā sirdī ierakstīts.

Nacionālā apvienība vienmēr ir akcentējusi, ka valsts vadītāju politiskai rīcībai jābūt saskaņā ar virsuzdevumu - uzlabot valstī demogrāfisko stāvokli. Tikai tā mēs varam vēlēties savas nācijas un valsts uzplaukumu. Tas panākams, izglītības programmās ieviešot veselības, tai skaitā dzimumaudzināšanas mācības ciešā saistībā ar tradicionālās ģimenes jēdzienu. Bērni ir jāaudzina tā, lai viņos veidotos izpratne, ka tieši stabilas un pilnvērtīgas ģimenes, kuru pamatā ir laulības, stiprinās un attīstīs mūsu valsti.

Viennozīmīgi esmu pret laulības institūta noliegšanu, bet par veselības mācību skolās, atbilstoši vecuma posmiem, kas pamatojas uz tradicionālas ģimenes vērtību popularizēšanu.

Nacionālā apvienība atbalsta tradicionālu lietu kārtību, proti, konservatīvas ģimenes veidošanas modeli, kas balstās uz kristīgām vērtībām. Cilvēka būtība sakņojas viņa dzimuma identitātē un, neievērojot šo iedzimtības lomu, tiek kropļota nākamā paaudze. Mana nostāja ir nemainīga, tikai izceļot katram dzimumam bioloģiski piemītošās īpašās spējas un varēšanu, mēs veicināsim ģimeņu veidošanos nākotnē, kas garantē veselīgas sabiedrības attīstību.

Esmu kategoriski pret tā dēvētās genderisma ideoloģijas izplatību Latvijā, kā arī pret viendzimuma attiecību popularizēšanu. Pretējā gadījumā tiktu noniecināta tradicionāli domājošo cilvēku tikumības izpratne.**

Bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība, tāpēc bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Mēs — vecāki - esam tie, kuriem ar lielu atbildību jāaudzina savi bērni un tas jādara bērna personības labā un nākotnes labā, jo tieši viņi veidos mūsu nākotnes sabiedrību. Mūsu pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, nevis pakļaut bērnu savai varai.

Diemžēl, kā mēs dažkārt to redzam, ir vecāki, kuri nerūpējas par saviem bērniem, nepildot savus vecāku pienākumus, neievēro bērna tiesības, piemēram, bērns tiek atstāts bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības, vai savādāk tiek ierobežotas bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, šāda rīcība no vecāku puses uzskatāma par amorālu un ir jāmeklē citas likumā paredzētās iespējas.

No sirds pateicos jums par tradicionālas ģimenes vērtību popularizēšanu un rūpēm par mūsu jauno paaudzi!

*Latvijas Republikas Satversme, 110.pants:
Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

** Latvijas Republikas Satversme, 116.pants:
Personas tiesības (..) var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.


11 .Saeimas deputāts
Gaidis Bērziņš